คุณ วิรากานต์ เสณีตันติกุล(คุณมะปราง) และคุณอังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ(คุณอัทธ์) ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้าVIPในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อทราบถึง รูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพและ อุปนิสัยต้นกำเนิด ค้นหาพรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย โดยนำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความสุขค่ะ