1. จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งในเวลาเช้า เช่น เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นกับอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้เด็กได้วิ่งกระโดด บริหารร่างกาย ได้ปีนป่ายหรือเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เหมาะกับกำลังของเด็ก จะช่วยการเรียนรู้และพัฒนาด้านร่างกาย พฤติกรรม อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน
  2. ฝึกลูกให้ช่วยเหลือตนเองตามวัย เช่น แต่งตัว อาบน้ำ เก็บที่นอน รับประทานอาหาร
  3. ฝึกให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านง่ายๆ เช่น ให้อาหารสัตว์เลี้ยง
  4. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ลูกผ่านการปั้นขีดเขียนและระบายสี  ทำให้ลูกเกิดความรู้สึกสนุกสนานผ่อนคลาย เพลิดเพลิน โดยไม่รบกวนผู้ใหญ่
  5. ควรฝึกลูกให้รู้จักสภาพชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ พ่อแม่ควรนำเด็กไปในสถานที่สาธารณะต่างๆ ด้วย เช่น ตลาด ไปรษณีย์ ร้านค้า โรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมเด็กไปสู่สังคมนอกบ้าน และเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว
  6. ควรตรวจสอบของเล่นรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในบ้านให้แข็งแรง ปลอดภัยต่อการเล่นหรือปีนป่าย ประการสำคัญพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องคอยดูแลใกล้ชิดเวลาเด็กเล่น เพื่อให้เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย เด็กจะมีสุขภาพที่แข็งแรง เติบโตสมวัย มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใส จะทำให้ลูกเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่และดีที่สุดในทุกด้าน พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

 

ที่มา : http://rajanukul.go.th/new/index.php