สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เบรนสแกน

make the right move

Brain Scan ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยและพัฒนากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้งด้าน วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ วิศวกรรมซอฟแวร์และจิตวิทยา การศึกษา Brain Scan ประกอบไปด้วยทีมงานของผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่มีคุณภาพสูง มีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) ในการทดสอบศักยภาพบุคคลอย่างแม่นยำ ผู้ก่อตั้งจบปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับชำนาญการมาเป็นเวลากว่า 14 ปี ผ่านการทำงานวิจัยมาหลากหลายสาขาทั้งด้าน นิติวิทยาศาสตร์ งานพิษวิทยา งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านอาหาร งานพัฒนาบุคลากรและงานควบคุมคุณภาพ(QCM) ISO 9000 และ ISO 17025 ผ่านการอบรมการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือจากสถาบันของประเทศไต้หวันและใช้เวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒนา เข้าสู่ปีที่ 6 นำต้นแบบเทคโนโลยี งานวิจัย โปรแกรมและความรู้มาจากประเทศ ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา มาพัฒนาเป็นโปรแกรมประเมินศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลที่มีความแม่นยำ 80 – 95 % ทั้งนี้ยังได้ศึกษาต่อกับสถาบันในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายวิศวกรรมซอฟแวร์ยังคงพัฒนาฐานข้อมูลในระบบและปรับปรุงข้อมูลรายงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งร่วมกับการทำงานของนักจิตวิทยาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่สุด

คณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี DMIT จะเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสูงสุดและทำให้บุคคลนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิต ทำให้พวกเค้าได้ก้าวเดินตามทางที่ตนเองถนัด สำหรับเด็กและเยาวชนเราจะเป็นตัวกลางในการสานความคาดหวังของพ่อแม่และความฝันของลูกให้พวกเค้าได้เข้าใจกันและสร้างความสุขให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น เราให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาศักยภาพต้นกำเนิดของบุคคลโดยในแต่ละปีมีลูกค้าจำนวนมากที่เข้ารับบริการ นักวิเคราะห์ของเรามีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายด้านเพื่อช่วยในค้นหาและพัฒนาศักยภาพของสมองเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่นำออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเสริมสร้างจุดด้อยให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นได้ตามช่องทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อลดผลเสียที่อาจเกิดขึ้นหรือให้ระมัดระวังในการนำมาดำเนินชีวิต รวมถึงบริการด้านการใช้จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กให้คำปรึกษาแนะแนวทางเทคนิคการเลี้ยงดูเด็กๆให้ก้าวเดินตามศักยภาพสมองต้นกำเนิดของพวกเค้าและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ตามช่วงวัย

อุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และโปรแกรมที่ใช้งาน Brain Scan ได้พัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีต่างๆบนพื้นฐาน DMIT และเป็นผลให้เราพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Brain Scan Fingerprint Stats  เครื่องมือและโปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้วิธีขั้นสูงของวิทยาศาสตร์ Dermatoglyphics พันธุศาสตร์ลายผิวและหลักการพื้นฐานจากหลายๆการวิจัย ซึ่งทฤษฎีต่างๆที่นำมาใช้ถูกพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมานานกว่าศตวรรษเกิดเป็นฐานข้อมูลหลายล้านข้อมูลที่ได้รับการป้อนเข้าไปในระบบฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Henry (1880;Dr.Henry Faulds ผู้คิดค้นเกี่ยวกับ fingerprints ว่าสามารถนำมาระบุ identified บุคคลได้)

Brain Scan Fingerprint Stats ทำงานโดยการสแกนรูปแบบลายนิ้วมือและรูปทรงบนปลายนิ้วของบุคคลนั้นๆโดยผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่า Dermatoglyphics analyst หลังจากนั้นนำส่งออกไปยัง Lab Center เพื่อประมวลผล มีการวิเคราะห์และแปรผลโดยนักวิเคราะห์ศักยภาพสมอง Brain analyst

รายงานที่ครอบคลุมเรียกว่า Dermatoglyphics Multiple Intelligence Report ผลวิเคราะห์ศักยภาพสมองทั้ง 10 ด้าน บริการให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกสาขาอาชีพ การเลี้ยงดู แนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมส่วนที่เป็นจุดเด่นและเสริมสร้างส่วนที่เป็นจุดด้อยเพื่อให้มีระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและช่วยให้ก้าวเดินได้อย่างถูกทาง ทำให้มั่นใจว่า พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลนั้น บริษัทและองค์กรจะสามารถที่จะบรรลุประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีนี้ในการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง โดยผลิตภัณฑ์หลักของเรา คือ Premium Report