ประโยชน์ของการวิเคราะห์

the benefits of analysis

ประโยชน์สำหรับเด็กอ่อนและเด็กวัยประถม

 • ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากผู้ปกครอง
 • ถูกปลูกฝังแนวความคิดทัศนคติที่เหมาะสมและมีคุณค่า
 • เมื่อจุดเด่นในตัวเองถูกค้นพบทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
 • การเรียนรู้ในวัยเด็กมีแต่ความสุขลดความเครียด
 • ได้รับการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 • ก้าวเดินตามแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองและความถนัดถูกดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่
 • ได้รับการสื่อสารที่สามารถกระตุ้นให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์สำหรับวัยรุ่น

 • ได้รู้จักตนเองและสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนขึ้น
 • ค้นพบความสามารถที่แท้จริงและความสนใจของตนเองแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกสายการเรียนและสาขาอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต
 • ทราบถึงวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของตนเองเพื่อนำมาสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นในสังคม
 • สร้างความมั่นใจกับประเภทงานที่ถนัดก่อนที่จะออกสู่ตลาดการทำงานอย่างเป็นทางการ
 • ค้นพบทิศทางการทำงานที่ทำให้ตนเองมีความสุขและประสบความสำเร็จที่รวดเร็ว

ประโยชน์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รับ

 • ทำให้เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของลูกท่าน
 • สร้างความเข้มแข็งในข้อได้เปรียบที่มีมาแต่กำเนิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกท่าน
 • กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพสมองที่มีมาแต่กำเนิดของลูกท่าน
 • ผู้ปกครองสำรวจตัวเองว่าได้ให้ท่าที่และวิธีการอบรมบ่มเพาะที่เหมาะสมกับลูกหรือไม่?
 • ช่วยประหยัดเวลา แรงกาย แรงใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียน การอบรมที่ไม่จำเป็น
 • สร้างการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองและบุตร

ประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่

 • ช่วยให้เราเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเราอย่างชัดเจน
 • ช่วยให้เราได้รู้ว่าสไตล์การเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดของเรา และการวางตำแหน่งตัวเองที่เหมาะสมที่สุดของการทำงาน / การศึกษา
 • ช่วยให้เราสามารถหาแนวทางในการผ่อนคลายความเครียดได้ถูกช่องทาง
 • ช่วยให้เราเข้าใจในการเลือกวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นและเข้าใจในจิตใต้สำนึกที่แท้จริงของตนเอง

ประโยชน์สำหรับองค์กร

 • ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าขององค์กร
 • ช่วยในการวางตำแหน่งของบุคลากรให้เหมาะสมมากขึ้น
Scroll Up