ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ผู้เสนอทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) โดยในปี ค.ศ. 1983 เขาได้เขียนหนังสือชื่อ Frames of Mind เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของ ทฤษฎีพหุปัญญา

ดร.การ์ดเนอร์กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีศักยภาพในตัวเองต่างๆกันไป แต่จะมีศักยภาพบางด้านที่สามารถพัฒนาให้โดดเด่นได้มากกว่าด้านอื่น ซึ่งจะจำเพาะกับคนๆนั้น เขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ (IQ test) นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้ แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนั้นๆ

ในขณะที่โรงเรียนและวัฒนธรรมของสังคมมักชื่นชมและยอมรับคนที่เก่งด้านภาษาและตรรกะคณิตศาสตร์มากที่สุด แต่แท้จริงแล้วเราควรให้ความสนใจกับบุคคลที่แสดงอัจฉริยะภาพในปัญญาด้านอื่นด้วย อาทิ ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ซึ่งน่าเสียดายที่เด็กหลายคนมีพรสวรรค์เหล่านี้แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมเมื่อพวกเขาอยู่ในโรงเรียน

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 8 ด้าน

 

ทฤษฎีพหุปัญญาของ ดร. การ์ดเนอร์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ โดยคนเราอาจเก่งเพียงด้านเดียวหรือเก่งได้หลากหลายด้าน ในขณะที่คนอีกคนหนึ่งอาจไม่เก่งเลยสักด้านแต่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีใครที่เก่งทุกด้านเท่ากันหมดหรือไม่เก่งเลยซักด้านเดียว